Personalizētās atskaites "Finanšu pārskati" konfigurācija

Finanšu pārskati: Atskaites -> Finanšu pārskati
Finanšu pārskatu konfigurators: Klasifikatori->Finanšu pārskati

Ja Finanšu pārskati vai to konfigurators nav pieejams, tad to var aktivizēt lietotājs ar administratora tiesībām sadaļā Sistēma -> Lietotāji -> Lietotāju saraksts -> Darbības -> Rediģēt lietotāja tiesības.

Sākotnēji sistēmā nav konfigurēts neviens pārskats.

1. Finanšu pārskatu konfigurators

Jauna finanšu pārskata veidošana – poga “Jauns pārskats”

Tiek atvērta forma, kurā jānorāda Pārskata nosaukums un Summas aprēķina veids.

Noklusētā summas aprēķina veidi:

“Saldo uz perioda beigām”: summas aprēķins tiek veikts aprēķinot konta beigu saldo.
“Apgrozījums periodā”: summa tiek aprēķināta ņemot vērā konta debeta un kredīta apgrozījumu periodā, bet neņemot vērā konta sākuma saldo.
 
Rindas pievienošana – poga “Pievienot rindu” zem tabulas.
Nospiežot pogu tiek atvērta forma, kurā jānorāda rindas nosaukums un rindas veids.
 
Rindu veidi: Grupa, Rinda, Starpsumma.
Grupa nevar norādīt atlases laukus, bet var pakārtot citu grupu, rindu vai starpsummu.
Grupu var izmantot, piemēram, bilances konfigurācijā – Aktīvs, tai apakšgrupa Ilgtermiņa ieguldījumi un Apgrozāmie līdzekļi .
Rinda ir paredzēta aprēķina nosacījumu pievienošanai.
Starpsumma ir paredzēta, lai pārskatā attēlotu starpsummu (piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķinā “Bruto peļņa”)

Darbības sarakstā:

– Rindu secības maiņa

– Apakšieraksta pievienošana, ieraksta labošana un dzēšana.

Aprēķina nosacījumi:
Lai pievienotu aprēķina nosacījumus Rindai ar rindas veidu “rinda” nospiež pogu “+”. Tiek atvērta ieraksta pievienošanas forma.

Formā norāda šādus datus:
– Konts: tiek norādīts konts vai kontu grupa no kontu plāna. Ja tiek norādīta kontu grupa, tad tiek atlasīti visi šīs grupas konti;
– Debets/kredīts: norāda kuras puses saldo ņemt vērā. Ja atlikums būs debetā, bet pazīme būs kredīts, tad summa tiks attēlota ar mīnus zīmi.
– Koeficients: pieļauj koriģēt aprēķināto summu. Pēc noklusējuma “1”.

2. Finanšu pārskatu attēlošana
Atskaites -> Finanšu pārskati

Lai izveidotu finanšu pārskatu ir jānorāda “Pārskata veids” un Pārskata periods/datums.

Papildus iespējas slēpt rindas, kurās summa ir 0 un negatīvās summas attēlot iekavās.

Finanšu pārskatu var izdrukāt.